Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti haqqında ƏSASNAMƏ

A+
A
A-

 

 

 

 

 

ƏLAVƏ 3

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında[48]

 

ƏSASNAMƏ[49]

 

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

 1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti (bundan sonra - Dövlət Xidməti) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Aqrar bölmədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" 2004-cü il 23 oktyabr tarixli 467 nömrəli Sərəncamına əsasən yaradılmışdır.
 2. Dövlət Xidməti Azərbaycan Respublikasında heyvan sağlamlığının təmin edilməsi və epizootiya əleyhinə tədbirlərin görülməsi sahəsində baytarlıq xidmətlərini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.[50]
 3. Dövlət Xidməti öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin normativ hüquqi aktlarını, qərar və əmrlərini və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

4.  Dövlət Xidməti bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan vəzifə və funksiyalarını bilavasitə və Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, ictimai təşkilatlarla və digər hüquqi şəxslərlə əlaqəli şəkildə həyata keçirir.

 1. Dövlət Xidməti müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun olaraq sərəncamında olan dövlət əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və öz adı əks olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.

6. Dövlət Xidmətinin saxlanılması xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.[51]

7. Dövlət Xidməti Bakı şəhərində yerləşir.

 

II. DÖVLƏT XİDMƏTİNİN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ

 

8. Dövlət Xidmətinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

8.1. müayinə, müalicə, profilaktika və epizootiya əleyhinə tədbirləri həyata keçirməklə mal-qaranı və başqa heyvanları (xəzdərililəri, balıqlan, anlan, vəhşi heyvanları və s.) xəstəliklərdən qorumaq; [52]

8.2. heyvandarlıqda istehsalın və məhsuldarlığın artırılması məqsədilə baytarlıq xidmətinin həyata keçirilməsini təmin etmək;

8.3. heyvanlarda yoluxucu xəstəliklər müəyyən edildikdə və ya belə xəstəliklərin baş verməsi təhlükəsi yarandıqda baytarlıq nəzarəti funksiyalarını həyata keçirən orqana məlumat vermək;[53]

8.4. Azərbaycan Respublikasının ərazisini xarici ölkələrdən keçə biləcək yoluxucu xəstəliklərdən səlahiyyətləri daxilində qorumaq; [54]

8.5.  heyvan, heyvandarlıq məhsulları və xammal sahibləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının baytarlıq təbabəti qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarət etmək;

8.6.  baytarlıq preparatlarının, yemlərinin və yem əlavələrinin, biostimulyatorların və hormonların təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə nəzarət etmək;

8.7.  qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

III. DÖVLƏT XİDMƏTİNİN ƏSAS FUNKSİYALARI

9.   Dövlət Xidməti ona həvalə olunmuş vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

9.1.  ölkədə heyvan xəstəliklərinin profilaktikası və ləğvi üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsini təmin edir;

9.2.  baytarlıq-sanitariya baxımından yüksək keyfiyyətli heyvan mənşəli məhsulların və xammalın istehsalı zamanı baytarlıq tələblərinin gözlənilməsinə nəzarət edir;

9.3.  ölkəyə yoluxucu və ekzotik xəstəliklərin keçirilməsinin və yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirir;

9.4.  səhiyyə orqanları ilə birlikdə insan və heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərə qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir;

9.5.  heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərinin profilaktikasına dair milli proqramların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir;

9.6.  qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin ölkə daxilində daşınmasına və tranzitinə, heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın, quş, balıq və arıçılıq məhsullarının idxalına və ixracına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada baytarlıq nəzarətini həyata keçirir;

9.7.  baytarlıq preparatlarının, yemlərin və yem əlavələrinin, hormonların, bioloji stimulyatorların istehsalına və dövriyyəsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nəzarət edir;

9.8. baytarlıq xidmətinə və epizootiya əleyhinə tədbirlərə aid təlimat, göstəriş, tövsiyə və qaydaların qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına və beynəlxalq normativlərə uyğunlaşdırılmasına dair təkliflər hazırlayır və Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir; [55]

9.9.            heyvanların xəstəliklərdən qorunması üçün lazım olan bioloji preparatlara, ləvazimatlara, alətlərə, müalicə, dezinfeksiyaedici və digər vasitələrə olan tələbatı müəyyənləşdirir və bu barədə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təkliflər verir;

9.10. epizootiya əleyhinə tədbirlər planı hazırlayır və təsdiq edilmək üçün Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir;

9.11. xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı baytarlıq preparatlarının ehtiyatını yaradır;

9.12. beynəlxalq ticarətdə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı (OİE) və digər beynəlxalq təşkilatların tələblərinə uyğun öhdəliklərə və qaydalara əməl edilməsini səlahiyyətləri daxilində təmin edir;

9.13. heyvan xəstəlikləri ilə mübarizədə dünya baytarlıq təcrübəsində qəbul olunmuş müxtəlif vasitələrdən istifadə edilməsini təmin edir;

9.14. baytarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq və nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görür;

9.15. baytarlıq elminin inkişafı, mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili üçün səlahiyyətləri daxilində zəruri tədbirlər həyata keçirir; [56]

9.16. heyvandarlıq obyektlərinin, sallaqxanaların, ət, süd və digər heyvan mənşəli məhsul emal edən müəssisələrin, bazarların, xammal anbarlarının baytarlıq sanitariya nəzarətini həyata keçirir, həmin obyektlərin tikintisinin və yenidən qurulmasının, habelə yerqazma işlərinin baytarlıq ekspertizasının aparılmasını təmin edir;

9.17. mülkiyyət formasından asılı olmayaraq qanunvericiliyə uyğun olaraq bütün hüquqi və fiziki şəxslərə baytarlıq xidmətinin göstərilməsini təşkil edir;

9.18. tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün təşkilatların, müəssisə və idarələrin, fiziki şəxslərin heyvandarlıq, quşçuluq, balıqçılıq və arıçılıq təsərrüfatlarında xəstəliklərə qarşı baytarlıq xidmətləri göstərir; [57]

9.19. heyvan xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi zamanı bioloji, kimyəvi və digər baytarlıq preparatlarının tətbiqini həyata keçirir;[58]

9.20. başqa dövlətlərdən yoluxucu və ekzotik heyvan xəstəliklərinin və törədicilərinin ölkəyə gətirilməsinin və yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə müvafiq baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin edir;

9.21. Dövlət Xidmətinin fəaliyyəti üzrə ayrılmış büdcə vəsaitinin məqsədli istifadəsi üçün müvafiq proqramlar və xərc smetaları tərtib edib Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir;

9.22.          büdcə vəsaitinin istifadəsi barədə müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə hesabat verir;

9.23. dövlət büdcəsi və digər mənbələr hesabına alınmış baytarlıq preparatlarının tətbiqi ilə bağlı xidmətlər göstərir; [59]

9.24.  beynəlxalq elmi-praktiki tədbirlərdə və təcrübə mübadiləsi proqramlarında iştirak edir;[60]

9.25.  heyvanların müayinəsi, müalicəsi və heyvan xəstəliklərinin profilaktikası sahəsində uçot və hesabatların aparılmasını təmin edir;[61]

9.26.  qanunvericiliyə uyğun olaraq digər funksiyaları həyata keçirir.

IV. DÖVLƏT XİDMƏTİNİN HÜQUQLARI

10. Dövlət Xidməti bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirmək və funksiyaları həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

10.1. hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən baytarlıq təbabəti sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əməl edilməsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nəzarəti həyata keçirmək; [62]

10.2.      baytarlıq preparatlarının istehsalına, keyfiyyətinə, sınaqdan keçirilməsinə, saxlanmasına, daşınmasına, satışına, idxal və ixracına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada səlahiyyətləri daxilində nəzarət etmək, yeni baytarlıq preparatlarına, avadanlıqlarına və yem əlavələrinə rəy vermək;

10.3.      dövlət sərhədində (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla), nəqliyyatda, bazarda, yarmarkalarda və sərgilərdə, istehsal və satış yerlərində dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət baytarlıq nəzarətini təşkil etmək; [63]

10.4. heyvan saxlayan hüquqi və fiziki şəxslərə heyvan sağlamlığı və epizootiya əleyhinə müayinə, müalicə və profilaktika tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün icrası məcburi olan göstərişlər vermək;[64]

10.5. xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri aşkar edildikdə, karantin qoyulan ərazidə qoruyucu-karantin tədbirlərini həyata keçirmək, bu xəstəliklərin yayılma təhlükəsi olan zonalarda qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada məhdudiyyət və xəbərdarlıq təyinatlı tədbirlər görmək;[65]

10.6. heyvandarlıq binalarının, heyvandarlıq məhsulları və xammalı istehsal və emal edən müəssisələrin texnoloji normativlərinə, baytarlıqda işlədilən kimyəvi, bioloji və farmakoloji preparatların dövlət standartları və texniki şərtləri layihələrinə rəy vermək;

10.7. mal-qaranın və digər heyvanların yoluxucu xəstəlikləri müəyyən edildikdə və ya belə xəstəliklərin baş verməsi təhlükəsi yarandıqda qanunvericiliyə uyğun olaraq bütün müəssisələrə, vətəndaşlara heyvanların kəsilməsi və ya məhv edilməsi, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın zərərsizləşdirilməsi və ya utilizasiya edilməsi haqqında icrası məcburi olan göstərişlər vermək;

10.8. Dövlət Xidmətinin fəaliyyəti üzrə ayrılan büdcə vəsaitlərinə sərəncam vermək; [66]

10.8-1. fəaliyyəti sahəsində müqavilələr bağlamaq, onların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək; [67]

10.8-2. fəaliyyətinə dair analitik materiallar hazırlamaq, aidiyyəti üzrə təkliflər təqdim etmək;

10.8-3. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri, elmi təşkilatları müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinə cəlb etmək;

10.8-4. fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təkliflər vermək;

10.8-5. baytarlıq xidmətləri sahəsində əldə olunmuş müsbət təcrübəni öyrənmək və geniş yaymaq məqsədi ilə lazımi tədbirlər görmək;

10.8-6. fəaliyyəti ilə bağlı əhali arasında maarifləndirmə işlərini təşkil etmək və həyata keçirmək;

10.9. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

V. DÖVLƏT XİDMƏTİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

11. Dövlət Xidmətinə Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri tərəfindən vəzifəyə təyin olunan və vəzifədən azad edilən rəis rəhbərlik edir. Dövlət Xidmətinin rəisi eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Bas Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Müfəttişidir.[68]

12. Rəis Dövlət Xidmətinə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və funksiyaların həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.

13. Dövlət Xidmətinin rəisinin Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri tərəfindən vəzifəyə təyin olunan və vəzifədən azad edilən iki müavini vardır.

14. Dövlət Xidmətinin rəisi:

14.1. Dövlət xidmətinin işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

14.2. müəyyən edilmiş əməyin ödənilməsi fondu və işçilərin say həddi daxilində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla Dövlət Xidməti aparatının ştat cədvəlini və tabeliyində olan müəssisə və təşkilatların xərc smetalarını təsdiq edir;

14.3. Dövlət Xidməti aparatının işçilərini və səlahiyyətləri daxilində tabeliyində olan təşkilatların rəhbərlərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir, barələrində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür;

14.4. səlahiyyətləri daxilində müvafiq vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün Dövlət Xidmətinə büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadəsi proqramlarını və xərclər smetalarını təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir; [69]

14.5. Dövlət Xidmətinə dövlət büdcəsindən ayrılmış, həmçinin büdcədənkənar xüsusi hesabındakı vəsaitlərin xərclənməsinə dair hesabatlan Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir;[70]

14.6. tabeliyində olan təşkilatlara səlahiyyətləri daxilində icrası məcburi olan əmrlər, göstərişlər verir;

14.7. Dövlət Xidmətini bütün dövlət və ictimai təşkilatlarda və məhkəmələrdə vəkalətnaməsiz təmsil edir.

15. Baytarlıq xidmətləri sahəsində müasir elmi nailiyyətlərin istehsalatda tətbiqi üzrə tövsiyələr hazırlamaq üçün Dövlət Xidmətində tərkibi alim və mütəxəssislərdən ibarət Elmi-Texniki Şura yaradılır. [71]

16. Dövlət Xidməti işçilərinin müəyyən edilmiş qaydada fərqləndirici nişanı olan xüsusi geyim forması vardır. [72]

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

 1. 1.       27 fevral 2006-cı il tarixli 374 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 91)
 2. 2.       3 may 2006-cı il tarixli 399 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 397)
 3. 3.       2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87)
 4. 4.       10 iyun 2008-ci il tarixli 770 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 11 iyun 2008-ci il, № 126 ,Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 488)
 5. 5.       11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970)
 6. 6.       28 oktyabr 2009-cu il tarixli 166 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 29 oktyabr 2009-cu il, № 241, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 779)
 7. 7.       21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 30 dekabr 2009-cu il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 12, maddə 983)
 8. 8.       15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85)
 9. 9.       25 iyun 2014-cü il tarixli 188 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 638)
 10. 10.    19 fevral 2015-ci il tarixli 470 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 fevral 2015-ci il, № 040, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 132)
  1. 11.    23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)
 11. 12.    23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095)
 12. 13.    16 mart 2017-ci il tarixli 1300 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Xalq” qəzeti, 17 mart 2017-ci il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 378)
 13. 14.    16 iyun 2017-ci il tarixli 1463 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Xalq” qəzeti, 21 iyun 2017-ci il, № 132, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1079)
  1. 15.    25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139)
  2. 16.    31 iyul 2018-ci il tarixli 225 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 avqust 2018-ci il, № 170)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə Fərmanın adından və preambulasından “dövlət agentliyi və” sözləri çıxarılmışdır.

 

[2] 3 may 2006-cı il tarixli 399 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 397) ilə Fərmanın adında və preambulasında ismin müvafiq hallarında “dövlət agentlikləri” sözləri ismin müvafiq hallarında “dövlət agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 3 may 2006-cı il tarixli 399 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 397) ilə 2-ci bənd qüvvədən düşmüş hesab edilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

ƏLAVƏ 2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi haqqında

ƏSASNAMƏ

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi (bundan sonra - Dövlət Agentliyi) "Aqrar bölmədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 23 oktyabr tarixli 467 nömrəli Sərəncamına əsasən yaradılmışdır.

 1. 2.    Dövlət Agentliyi Azərbaycan Respublikası ərazisində meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində dövlət xidmətlərini həyata keçirən, dövlət mülkiyyətində olan meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin istismarını təşkil edən və sudan istifadəyə nəzarət edən icra hakimiyyəti orqanıdır.
 2. 3.    Dövlət Agentliyi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin normativ hüquqi aktlarını, əmr və qərarlarını və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.
 3. 4.    Dövlət Agentliyi bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan vəzifə və funksiyaları bilavasitə və tabeliyində olan idarə, müəssisə və təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, ictimai təşkilatlarla və digər hüquqi şəxslərlə əlaqəli şəkildə həyata keçirir.
 4. 5.    Dövlət Agentliyi müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun olaraq sərəncamında olan dövlət əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, üzərində Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və öz adı əks olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.
 5. 6.    Dövlət Agentliyinin saxlanması xərcləri Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.
 6. 7.    Dövlət Agentliyi Bakı şəhərində yerləşir.

 

II. DÖVLƏT AGENTLİYİNİN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ

 

8. Dövlət Agentliyinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

8.1.    meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş dövlət meliorasiya xidmətlərini həyata keçirmək, bu sahədə ölkə üzrə və regional səviyyəli proqramlar hazırlamaq;

8.2.    qanunvericiliyə uyğun olaraq bütün torpaq istifadəçilərini və birlikləri suvarma suyu ilə təmin etmək;

8.3.    yerüstü su obyektlərinin istifadəsini, dövlət mülkiyyətində olan meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin (Sudan İstifadə Edənlər Birliklərinin istifadəsində olan sistemlər istisna olmaqla) istismarmı, mühafizəsini və suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirmək;

8.4.    suqoruyucu meşə zolaqlarının salınmasını və qorunmasını, meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində servis xidmətlərini həyata keçirmək, hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyinə nəzarət etmək;

8.5.    hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən sudan istifadə qaydalarına və normalarına əməl olunmasına nəzarət etmək;

8.6.    qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

III. DÖVLƏT AGENTLİYİNİN ƏSAS FUNKSİYALARI

 

9. Dövlət Agentliyi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

9.1.    meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində istismar, təmir-bərpa, əsaslı tikinti, yenidənqurma işlərinin aparılmasını təmin edir;

9.2.    qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada suların dövlət uçotunu və Dövlət Su Kadastrını (sulardan istifadə bölməsi üzrə) aparır;

9.3.    meliorasiya və irriqasiya sisteminin pasportlaşmasını və kadastrmı aparır;

9.4.    suvarların və meliorasiya olunmuş torpaqların uçotunu təşkil edir və monitorinqini aparır;

9.5.    müəyyən edilmiş qaydada hidrotexniki qurğuların dövlət reyestrini aparır;

9.6.    ölkə, hövzə və inzibati ərazi vahidləri üzrə su təsərrüfatı balanslarını, yerüstü su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi baş sxemini, hövzə və ərazi sxemlərini müvafiq dövlət orqanları ilə birlikdə hazırlayır;

9.7.    su obyektlərinin, su mühafizə zonalarının və sahil mühafizə zolaqlarının ölçülərini, sərhədlərini və istifadəsini müvafiq dövlət orqanları ilə razılaşdırmaqla müəyyən edir və təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edir;

9.8.    meliorasiya və su təsərrüfatı obyektləri boyunca qoruyucu meşə zolaqlarının salınmasını və onların qorunmasını təmin edir;

9.9.    suların zərərli təsirinin qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə tədbirlər həyata keçirir;

9.10.    dövlət mülkiyyətində olan su obyektləri üzrə xüsusi suburaxma, çaylardan sel və daşqın sularının axıdılma və su anbarının doldurulub boşaldılma rejimlərini müəyyən edir;

9.11.    qanunvericiliyə uyğun olaraq səlahiyyətlərinə aid məsələlərə dair tarif siyasətinin formalaşmasında iştirak edir, sudan pullu istifadəni həyata keçirir, meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində servis xidmətlərinin göstərilməsini təşkil edir;

9.12.    qanunvericiliyə uyğun olaraq malların alınması, iş və xidmətlərin görülməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsini təşkil edir;

9.13.    sərhədboyu sularda meliorasiya və irriqasiya sistemləri və qurğuları yaradır və onlardan istifadə sahəsində müəyyən edilmiş hallarda və qaydada beynəlxalq müqavilələrin hazırlanmasında iştirak edir;

9.14.    müəyyən edilmiş hallarda və qaydada səlahiyyətləri daxilində su məsələlərinə dair keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə (forumlar, simpoziumlar, konfranslar, seminarlar və s.) iştirak edir, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir;

9.15.    sanitariya, hidrotexniki və meliorasiya tədbirlərinin görülməsi halları istisna olmaqla, çaylarda, çay qollarında, meliorasiya və irriqasiya sistemlərində qalaqların yaradılması, su axınının qarşısının özbaşına kəsilməsi, göllərdən və limanlardan suyun buraxılması hallarına nəzarət edir;

9.16.    qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada suların vəziyyətinə təsir edən müəssisələrin, qurğuların və digər obyektlərin tikiləcəyi yerləri müəyyənləşdirir;

9.17.    Dövlət Agentliyinin səfərbərliyə hazırlığını təmin edir, tabeliyində olan təşkilatların səfərbərliyə hazırlıq üzrə fəaliyyətini əlaqələndirir;

9.18.    Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan struktur vahidlərinin büdcə vəsaitinə tələbatını müəyyənləşdirir və aidiyyatı üzrə təqdim edir;

9.19.    Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti üzrə ayrılmış büdcə vəsaitinin məqsədli istifadəsi üçün müvafiq proqramlar və icmal xərc smetaları tərtib edir;

9.20.    büdcə vəsaitinin istifadəsi barədə müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə hesabat verir;

9.21.    sərhəd su obyektlərindən istifadəni, meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin dövlətlərarası birgə istismarını təmin edir;

9.22.    daşqın zonalarının və onların mühafizə zolaqlarının layihələndirilməsini və onların müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilməsini həyata keçirir;

9.23.    meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı normativ hüquqi sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir;

9.24.    ölkənin müdafiəsinin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əhalinin sağlamlığının və ətraf mühitin qorunması məqsədilə səlahiyyətləri daxilində su obyektlərindən və onların bir hissəsindən istifadəni məhdudlaşdırmaq, dayandırmaq və qadağan etmək üçün müvafiq təqdimatlar hazırlayıb təqdim edir;

9.25.    hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyinə nəzarətin həyata keçirilməsi üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq qurğuların təhlükəsizlik qaydalarını hazırlayır, qurğuların dövlət reyestrini aparır, bu sahədə normativ hüquqi aktların hazırlanmasında iştirak edir;

9.26.    qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada su obyektlərinin monitorinqini aparır;

9.27.    meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsinə investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların cəlb olunması üçün lazımi iş aparır;

9.28.    tabeliyində olan təşkilatların rüblük və illik mühasibat hesabatlarına və balanslarına baxır və təsdiq edir;

9.29.    meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsi üzrə kadrların hazırlanması, onların ixtisaslarının artırılması istiqamətində müvafiq tədbir görür;

9.30.    işçilərin sosial-məişət və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsini təmin edir;

9.31.    vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinə baxılmasını və onların qəbulunu təmin edir, daxil olmuş müraciətlərə vaxtında cavab verir;

9.32.    Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti nəticəsində yaranmış arxiv sənədlərinin müəyyən edilmiş qaydada komplektləşdirilməsini, saxlanmasını və uçotunu təmin edir;

9.33.    qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər funksiyaları həyat keçirir.

 

IV. DÖVLƏT AGENTLİYİNİN HÜQUQLARI

 

10.              Dövlət Agentliyi bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirmək və funksiyalarını həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

10.1.   meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin layihələrinin dövlət ekspertizasını aparmaq;

10.2.   sudan istifadəni yaxşılaşdırmaq üçün su istifadəçilərindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada müvafiq tədbirlərin görülməsini tələb etmək;

10.3.   hidrotexniki qurğuların təyinatı üzrə təhlükəsizlik bəyannamələrini təsdiq etmək;

10.4.   qanunvericiliyə müvafiq olaraq su obyektlərindən balıqçılıq üçün istifadəni razılaşdırmaq, sututarları və ya onların müəyyən hissələrini idman və həvəskar balıq ovu üçün ayırmaq;

10.5.   səlahiyyətləri daxilində su obyektlərindən tullantı sularının axıdılması üçün istifadə edilməsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada razılıq vermək və ya tullantı sularının su obyektlərinə axıdılmasını məhdudlaşdırmaq, dayandırmaq, qadağan etmək;

10.6.   qanunvericiliyə uyğun olaraq, səlahiyyətləri daxilində, su mühafizə zonalarındakı torpaqların istifadəsinə razılıq vermək və bu ərazidəki fəaliyyətə dövlət nəzarətini həyata keçirmək;

10.7.   su obyektlərinin bərpası və mühafizəsi sahəsində bələdiyyələr və su istifadəçiləri ilə hövzə sazişləri bağlamaq;

10.8.   qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada müəyyən müddət üçün yerüstü su ehtiyatlarından istifadənin son həddini göstərən limitlər və kvotalar müəyyən etmək;

10.9.   Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti üzrə ayrılmış məqsədli büdcə vəsaitinə müəyyən edilmiş qaydada sərəncam vermək;

10.10.   qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada yerüstü su ehtiyatlarından istifadəyə icazə vermək;

10.11.   səlahiyyətləri daxilində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarından, bələdiyyələrdən, fiziki və hüquqi şəxslərdən müəyyən olunmuş qaydada arayışlar və məlumatlar almaq;

10.12.   qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda sudan istifadə qaydalarının pozulmasına görə müəyyən edilmiş ödənişlərin vaxtında dövlət büdcəsinə köçürülməsinə nəzarət etmək;

10.13.   qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

V. DÖVLƏT AGENTLİYİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

 

11.              Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı nazirinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və vəzifədən azad edilən[3] baş direktor rəhbərlik edir.

 1. 12.   Baş direktor Dövlət Agentliyinə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və funksiyaların həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.
 2. 13.   Baş direktorun təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri tərəfindən vəzifəyə təyin olunan və vəzifədən azad edilən iki müavini vardır.
 3. 14.   Baş direktor:

14.1.   Dövlət Agentliyinin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

14.2.   müəyyən edilmiş əməyin ödənilməsi fondu və işçilərin say həddi daxilində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla Dövlət Agentliyinin aparatının ştat cədvəlini və tabeliyində olan idarə, müəssisə və təşkilatların xərc smetaların təsdiq edir;

14.3.   səlahiyyətləri daxilində müvafiq vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün Dövlət Agentliyinə ayrılmış məqsədli büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə istifadəsi proqramlarını və xərclər smetalarını təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir;

14.4.   səlahiyyətləri daxilində müvafiq vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün Dövlət Agentliyinə dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin xərclənməsinə dair hesabatlan Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim edir;

14.5.   Dövlət Agentliyinin aparatının işçilərini, səlahiyyətləri daxilində tabeliyində olan struktur vahidlərinin rəhbərlərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir, barələrində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür;

14.6.   Dövlət Agentliyinin aparatının və səlahiyyətləri daxilində tabeliyində olan struktur vahidlərinin fəaliyyətinə dair icrası məcburi olan əmrlər, sərəncamlar, göstərişlər verir, habelə normativ hüquqi aktların icrasını təşkil edir və yoxlayır;

14.7.   səlahiyyətləri daxilində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada beynəlxalq danışıqlarda iştirak edir;

14.8.   Dövlət Agentliyinin struktur bölmələrinin və tabeliyində olan müəssisə və təşkilatların əsasnamələrini (nizamnamələrini) təsdiq edir;

14.9.   Dövlət Agentliyini bütün dövlət orqanları ilə, bələdiyyələrlə, hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətlərdə və məhkəmələrdə vəkalətnaməsiz təmsil edir;

14.10.         Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

15.              Dövlət Agentliyində meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində aparılan elmi tədqiqatların istiqamətləri üzrə təkliflərə baxmaq, müasir elmi nailiyyətlərin istehsalatda tətbiqi üzrə tövsiyələr hazırlamaq, dövlət əhəmiyyətli tikinti və yenidənqurma obyektlərinin layihələrinə baxmaq məqsədilə yüksək ixtisaslı alim və mütəxəssislərdən ibarət Elmi-Texniki Şura yaradılır.

 

[4] 23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 3-cü hissədə “Dövlət Baytarlıq Xidməti” sözləri “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə3-cü və 4-cü hissələrdən “Nəzarəti” sözü çıxarılmışdır.

 

[5] 23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 5-ci hissə ləğv edilmişdir.

 

[6] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Fərmanın 8.1-ci bəndində "agentliklərinin" sözü "agentliyinin" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 2-ci bəndində "meliorasiya və su təsərrüfatı," sözləri çıxarılmışdır.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 2-ci hissəsindən “baytarlıq, bitki mühafizəsi və karantini,” sözləri çıxarılmışdır və həmin hissəyə “həyata keçirən” sözlərindən sonra “, fitosanitar və baytarlıq sahələrində xidmətlər göstərən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[8] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 3-cü bəndindən "Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi," sözləri çıxarılmışdır.

 

2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 3-cü bəndində ismin müvafiq halında "agentliklər" sözü  ismin müvafiq halında "agentlik" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 5-ci bəndindən "Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi," sözləri çıxarılmışdır.

23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3-cü və 5-ci hissələri ləğv edilmişdir.

 

[10] 31 iyul 2018-ci il tarixli 225 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 avqust 2018-ci il, № 170) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8. Nazirliyin saxlanılması xərcləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

 

[11] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 10.1-ci bəndində "meliorasiya və su təsərrüfatı," sözləri çıxarılmışdır.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 10.1-ci, 10.4-cü və 11.1-ci bəndlərindən “baytarlıq, bitki mühafizəsi və karantini,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[12] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 10.4-cü bəndində "meliorasiya və su təsərrüfatı," sözləri çıxarılmışdır.

 

[13]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 10.4-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[14] 31 iyul 2018-ci il tarixli 225 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 avqust 2018-ci il, № 170) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 10.10-cu bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.10. aqrar bölmədə yerli istehsalçıların dəstəklənməsi üçün tədbirlər görmək, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları və emalçıları üçün aqroservis, aqrokimyəvi, məsləhət və digər xidmətlərin göstərilməsinə kömək etmək;

 

[15]23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 10.13-cü bənddə “yanında fəaliyyət göstərən qurumların (Agentlik, Xidmət və s.)” sözləri “sisteminə daxil olan qurumların” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə»yə 10.13-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[17] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 11.1-ci bəndində "meliorasiya və su təsərrüfatı," sözləri çıxarılmışdır.

 

[18] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 11.6-cı bəndində ismin müvafiq halında "Dövlət Agentlikləri" sözləri ismin müvafiq halında "Dövlət Agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 11.6-cı və 11.7-ci bəndlərdə “Nazirlik yanında yaradılan Dövlət Agentliyi və Dövlət Xidmətləri, habelə Nazirliyin bilavasitə tabeliyində olan qurumlar” sözləri “Nazirliyin sisteminə daxil olan qurumlar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

16 iyun 2017-ci il tarixli 1463 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Xalq” qəzeti, 21 iyun 2017-ci il, № 132, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1079) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.6-cı, 11.7-ci və 12.3-cü bəndlərində “məqsədli büdcə vəsaitinin” sözləri “büdcə vəsaitlərinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 11.7-cı bəndində ismin müvafiq halında "Dövlət Agentlikləri" sözləri ismin müvafiq halında "Dövlət Agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 mart 2017-ci il tarixli 1300 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Xalq” qəzeti, 17 mart 2017-ci il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 378) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.7-ci yarımbəndinə “səlahiyyətləri daxilində” sözlərindən sonra “aqrar bölməyə ayrılan qrantların və” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[20] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 11.11-ci bənddə "torpaqların meliorativ vəziyyətinə nəzarəti və torpaqların meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılmasını təşkil edir" sözləri "torpaqların meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılmasında iştirak edir" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21]15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.12-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri və 12.5-ci bəndində “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.12-ci bəndindən “baytarlıq baxımından təhlükəsiz və keyfiyyətli məhsulun və xammalın istehsalı üçün zəruri tədbir görür” sözləri çıxarılmışdır.

 

[22]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.13-cü bəndinə “hormonların” sözündən sonra “baytarlıq sahəsində tətbiqini təmin edir” sözləri əlavə edilmişdir və həmin bənddən “istehsalına, saxlanmasına, heyvandarlıqda və baytarlıqda tətbiqinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nəzarəti həyata keçirir” sözləri çıxarılmışdır.

 

[23]10 iyun 2008-ci il tarixli 770 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 11 iyun 2008-ci il, № 126 ,Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 488) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 11.15-ci bəndində "nəzarət edir" sözlərindən sonra ", damazlıq heyvanların hər bir növü və cinsi üzrə dövlət reyestrini və dövlət damazlıq kitablarını tərtib edir, təsərrüfatların uçotunu, habelə damazlıq ehtiyatlarının sınağını və ekspertizasını aparır" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[24]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.16-cı bəndindən “, yeni yem növlərinin və yem əlavələrinin sınaqdan keçirilməsini təşkil edir” sözləri çıxarılmışdır.

 

[25]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.19-cu bəndindən “, bitki mühafizəsi və bitki karantini sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təşkil edir” sözləri çıxarılmışdır və həmin bənddə “fitosanitar xidmətinin” sözləri “bitki sağlamlığı sahələrində fitosanitar xidmətlərinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.20-ci, 11.21-ci, 11.34-cü, 11.37-ci və 11.49-cu bəndlər ləğv edilmişdir.

 

[27] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 11.27-ci bənd çıxarılmışdır və 11.28-ci-11.56-cı bəndlər müvafiq olaraq 11.27-ci-11.55-ci bəndlər hesab edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.25.   tabeliyində olan müvafiq dövlət qurumları vasitəsilə dövlət mülkiyyətində olan (Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin istifadəsinə verilmiş sistemlər istisna olmaqla) meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin istismarını təşkil edir;

 

[28] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 11.28-ci bənddən "meliorativ," sözü çıxarılmışdır.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.27-ci bəndində “fitosanitar və” sözləri “bitki sağlamlığı üzrə fitosanitar xidmətləri və” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.31-ci bəndindən “kənd təsərrüfatı və emalı məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət edir,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[30]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.32-ci bəndindən “, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın zəruri baytarlıq-sanitariya keyfiyyətinə nəzarəti” sözləri çıxarılmışdır.

 

[31]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.36-cı bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.36. ərzaq məhsullarının və xammalın keyfiyyət göstəricilərini tədqiq etmək üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada laboratoriyalar yaradır;

 

[32] 23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 11.47-ci bənddə “göstərilməsinə kömək edir” sözləri “göstərilməsini təşkil edir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[33] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 12.6-cı bəndində ismin müvafiq halında "Dövlət Agentlikləri" sözləri ismin müvafiq halında "Dövlət Agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 12.6-cı bənddə “Nazirlik yanında olan Dövlət Agentliyinə və Dövlət Xidmətlərinə, Nazirliyin sisteminə daxil olan müəssisə, idarə və təşkilatlara” sözləri “Nazirliyin sisteminə daxil olan qurumlara” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[34] 11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970) ilə «Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə»yə yeni məzmunda 14-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[35] 27 fevral 2006-cı il tarixli 374 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 91) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 15-ci bəndindən “bir birinci müavini və”  sözləri çıxarılmışdır.

 

25 iyun 2014-cü il tarixli 188 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 638) ilə "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 15-ci bəndin ikinci cümləsindən "birinci müavini və" sözləri çıxarılmışdır.

 

[36] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 16-cı bəndində "meliorasiya və su təsərrüfatı," sözləri çıxarılmışdır.

2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 16-cı bəndində ismin müvafiq halında "dövlət agentlikləri" sözləri  ismin müvafiq halında "dövlət agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 16-cı hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16. Nazirlik kənd təsərrüfatı, meliorasiya və su təsərrüfatı, baytar və fito-sanitar nəzarəti, kənd təsərrüfatı kreditləri sahəsində qarşısında duran vəzifələri onun yanında fəaliyyət göstərən dövlət agentliyi və xidmətləri, digər qurumlar vasitəsilə həyata keçirir.

 

[37] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 17-ci bəndində ismin müvafiq halında "dövlət agentlikləri" sözləri ismin müvafiq halında "dövlət agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 17-ci hissədə “yanında olan dövlət agentliyi və xidmətləri” sözləri “strukturuna daxil olan qurumlar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[38] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 18.2-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

18.2. müəyyən edilmiş əməyin ödənilməsi fondu və işçilərin say həddi daxilində Nazirliyin aparatının strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər smetasını təsdiq edir;

 

[39] 31 iyul 2018-ci il tarixli 225 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 avqust 2018-ci il, № 170) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 18.2-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[40] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 18.3-cü bənd çıxarılmışdır.

 

[41] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 18.4-cü bəndində ismin müvafiq halında "dövlət agentlikləri" sözləri ismin müvafiq halında "dövlət agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 18.4-cü bənddə “Nazirlik yanında olan dövlət agentliyinin və xidmətlərinin” sözləri “strukturuna daxil olan qurumların” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[42]11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970) ilə 18.3-cü və 18.5-ci bəndlərin əvvəlinə «qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla» sözləri əlavə edilmişdir.

21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 18.5-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

18.5. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla Nazirliyin bilavasitə tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatların nizamnamələrini (əsasnamələrini) təsdiq edir;

23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 18.5-ci bənddə “və bilavasitə tabeliyində olan qurumlarının” sözləri “, strukturuna daxil olan qurumların (əsasnamələri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən qurumları istisna olmaqla) və onların struktur bölmələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[43] 23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 18.6-cı bənddə “və yerli orqanlarının rəhbərlərini, nomenklatura uyğun olaraq Nazirlik sisteminə daxil olan müəssisə, idarə və təşkilatların” sözləri “strukturuna daxil olan və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 31 iyul 2018-ci il tarixli 225 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 avqust 2018-ci il, № 170) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 18.7-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[45] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 18.8-ci bəndində ismin müvafiq halında "agentliklər" sözü ismin müvafiq halında "agentlik" sözü ilə əvəz edilmişdir.

23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 18.8-ci bənddə “və yerli orqanlarının, habelə səlahiyyətləri daxilində Nazirlik yanında olan agentliyin və xidmətlərin” sözləri “, strukturuna daxil olan qurumların və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[46] 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 19-cu bəndində ismin müvafiq halında "dövlət agentlikləri" sözləri ismin müvafiq halında "dövlət agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

25 iyun 2014-cü il tarixli 188 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 638) ilə "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 19-cu bəndin birinci cümləsindən "birinci müavinindən və" sözləri çıxarılmışdır.

23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 19-cu hissədə “yanında olan dövlət agentliyinin və xidmətlərinin,” sözləri “strukturuna daxil olan qurumların” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[47] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 25-ci bənddən «rəhbərləri» sözü çıxarılmışdır.

 

[48]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin adından və 1-ci hissədindən “Nəzarəti” sözü çıxarılmışdır.

 

[49] 23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti haqqında Əsasnamə”nin adında və 1-ci hissəsində “Dövlət Baytarlıq Xidməti” sözləri “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[50]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 2-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Dövlət Xidməti Azərbaycan Respublikası ərazisində heyvanların (mal-qaranın, quşların, balıqların, vəhşi heyvanların və başqalarının) müxtəlif xəstəliklərdən qorunmasını və onların müalicəsini, əhalinin insan və heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərdən qorunmasını, ölkə ərazisinin xarici dövlətlərdən keçə biləcək yoluxucu xəstəliklərdən qorunmasını təmin edən, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın zəruri baytarlıq-sanitariya keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.

 

[51] 31 iyul 2018-ci il tarixli 225 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 avqust 2018-ci il, № 170) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 6-cı hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6. Dövlət Xidmətinin saxlanılması xərcləri Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

 

[52]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.1-ci bəndində “profilaktiki, epizootiya əleyhinə, sanitariya və digər baytarlıq” sözləri “müayinə, müalicə, profilaktika və epizootiya əleyhinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[53]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.3-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.3. əhalini insan və heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərdən qorumaq;

 

[54]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.4-cü, 8.5-ci, 8.6-cı, 9.2-ci, 9.3-cü, 9.4-cü, 9.6-cı, 9.7-ci, 9.10-cu, 9.16-cı və 9.20-ci bəndləri ləğv edilmişdir.

 

[55]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.8-ci bəndində “baytarlıq təbabətinə” sözləri “baytarlıq xidmətinə və epizootiya əleyhinə tədbirlərə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[56]15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.15-ci bəndində “onların ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[57]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.18-ci bəndində “baytarlıq tədbirlərinin aparılmasına nəzarət edir” sözləri “baytarlıq xidmətləri göstərir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[58]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.19-cu bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.19. baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin istehsalı zamanı standartlara, texniki şərtlərə və baytarlıq tələblərinə riayət edilməsinə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada heyvan xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi zamanı bioloji, kimyəvi və digər baytarlıq preparatlarının istifadə olunmasına nəzarəti həyata keçirir;

 

[59]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.23-cü bəndində “saxlanmasına (daşınmasına) və istifadəsinə nəzarəti təşkil edir” sözləri “tətbiqi ilə bağlı xidmətlər göstərir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[60]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.24-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.24. müəyyən edilmiş hallarda qanunvericiliyə uyğun olaraq baytarlıq sahəsində beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan Respublikasını təmsil edir və onlarla əməkdaşlığı həyata keçirir;

 

[61]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.25-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.25. müəyyən edilmiş qaydada baytarlıq sahəsində uçot və hesabatların aparılmasını təmin edir, heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunu aparır;

 

[62]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.1-ci, 10.2-ci, 10.3-cü, 10.6-cı və 10.7-ci bəndləri ləğv edilmişdir.

 

[63]28 oktyabr 2009-cu il tarixli 166 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 oktyabr  2009-cu il, № 241, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 779) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.3-cü bəndində “dövlət sərhədində” sözlərindən sonra “(dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[64]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.4-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.4. heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanılması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə epizootiya əleyhinə və baytarlıq-sanitariya tədbirlərinin aparılması üçün icrası məcburi olan göstərişlər vermək;

 

[65]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.5-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.5. xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri baş verdikdə karantin qoyulan ərazidə qoruyucu-karantin, xüsusi baytarlıq və digər tədbirlərin aparılması qaydalarını müəyyənləşdirmək, bu xəstəliklərin yayılma təhlükəsi olan zonalarda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada məhdudiyyət və xəbərdarlıq təyinatlı tədbirlər görmək;

 

[66]16 iyun 2017-ci il tarixli 1463 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Xalq” qəzeti, 21 iyun 2017-ci il, № 132, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1079) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.8-ci bəndində “məqsədli büdcə vəsaitinə” sözləri “büdcə vəsaitlərinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[67]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 10.8-1 – 10.8-6-cı bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[68]3 may 2006-cı il tarixli 399 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 397) ilə həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti haqqında Əsasnamə” nin:

11-ci bəndində “Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti” sözləri “Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

13-cü bəndindən “təqdimatı ilə” sözləri çıxarılmışdır.

23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)ilə 11-ci hissəyə “Baytarlıq” sözündən sonra “Nəzarəti” sözü əlavə edilmişdir.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 11-ci hissəsindən ikinci cümləsi çıxarılmışdır.

 

[69]16 iyun 2017-ci il tarixli 1463 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Xalq” qəzeti, 21 iyun 2017-ci il, № 132, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1079) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 14.4-cü bəndində “məqsədli büdcə vəsaitinin” sözləri “büdcə vəsaitlərinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[70] 31 iyul 2018-ci il tarixli 225 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 avqust 2018-ci il, № 170) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 14.5-ci bəndində “ayrılmış” sözündən sonra “, həmçinin büdcədənkənar xüsusi hesabındakı” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[71]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 15-ci hissəsinə “Baytarlıq” sözündən sonra “xidmətləri” sözü əlavə edilmişdir.

 

[72]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 16-cı hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[73]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin adından və 1-ci hissəsindən “Nəzarəti” sözü çıxarılmışdır.

 

[74] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Dövlət Xidməti bitki mühafizəsi və karantini, pestisidlərin, bioloji preparatların, digər bitki mühafizə vasitələrinin istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 2-ci hissədə “nəzarəti” sözü “bitki sağlamlığı sahəsində fitosanitar xidmətləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[75] 31 iyul 2018-ci il tarixli 225 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 avqust 2018-ci il, № 170) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 6-cı hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6. Dövlət Xidmətinin saxlanılması xərcləri Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

 

[76] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.1. qanunvericiliyə müvafiq olaraq bitki mühafizəsi və karantini sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirmək, bu sahədə qanunvericiliyin pozulması hallarının aradan qaldırılmasına yönəldilmiş tədbirlər görmək;

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.1. bitki və bitkiçilik məhsulları saxlanılan anbarlarda, bazarlarda, həyətyanı sahələrdə, fərdi və kollektiv bağ və bostan sahələrində, torpaqlarda, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində və obyektlərində fitosanitar vəziyyəti araşdırmaq, müayinələr, müşahidələr aparmaq, profilaktik və bitki mühafizəsi tədbirləri həyata keçirmək;

 

[77]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.2-ci, 8.3-cü, 8.4-cü və 8.5-ci bəndləri ləğv edilmişdir.

 

[78] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.3-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.3. torpaq mülkiyyətçiləri və torpaq istifadəçiləri tərəfindən kimyəvi, aqrotexniki, bioloji, təşkilati və digər tədbirlərin aparılmasına, bitki mühafizə vasitələrinin istifadəsi reqlamentinə riayət olunmasına nəzarəti həyata keçirmək;

 

[79] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.4-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.4. karantin obyekti mənbələrini vaxtında aşkar etmək, onların təcrid edilməsi və ləğvi üçün tədbirlər görmək;

 

[80] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.6-cı bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.6. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.6-cı bəndinə “şəxslərə” sözündən sonra “onların müraciəti əsasında” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[81] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nə yeni məzmunda 8.7-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.7-ci bəndində “, hesabat, akt və protokol formalarının, icazə xarakterli sənədlərin və digər normativ sənədlərin” sözləri “və hesabat formalarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[82] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9-cu bəndin birinci abzasında “qanunvericiliklə” sözü “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[83]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində karantin obyekti olan bitki zərərvericilərinin, xəstəlik törədicilərinin və alaq otlarının geniş yayılmasının qarşısını almaq, onların mənbələrini ləğv etmək üçün karantin və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər məhdudiyyətlərin qoyulması barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları qarşısında vəsatət qaldırır;

 

[84]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.2-ci, 9.4-cü, 9.6-cı, 9.9-cu və 9.12-ci bəndlər ləğv edilmişdir.

 

[85]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.3-cü bəndində cümlənin əvvəlinə “fiziki və hüquqi şəxslər, habelə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının müraciəti əsasında” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[86] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.4-cü yarımbənddə “öz səlahiyyətləri daxilində” sözləri “(dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[87]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.5-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.5. karantin nəzarətində olan yüklərin idxalı və ixracı zamanı aşkar olunmuş karantin orqanizmlərinin zərərsizləşdirilməsi (fumiqasiya) tədbirləri görür;

 

[88] 28 oktyabr 2009-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 29 oktyabr  2009-cu il, № 241) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə” yə  9.6-cı bənddə “ərazisindən tranzit daşınmasına” sözləri “ərazisində daşınmasına, təkrar ixracına və dövriyyəsinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir və “idxal karantin icazəsi” sözlərindən sonra “, təkrar ixracat fitosanitar sertifikatı” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[89] 28 oktyabr 2009-cu il tarixli 166 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 29 oktyabr  2009-cu il, № 241, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 779) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”yə 9.7-ci bənddə “qaydada” sözündən sonra “(dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.7-ci, 9.8-ci, 9.11-ci, 9.13-cü, 9.15-ci, 9.20-ci və 10.10-cu yarımbəndlər ləğv edilmişdir.

 

[90]28 oktyabr 2009-cu il tarixli 166 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 oktyabr  2009-cu il, № 241, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 779) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə” yə 9.8-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.8. ölkəyə  gətirilən  və  ölkədən  aparılan  karantin  nəzarətində  olan məhsulların, o cümlədən baqajlarda, poçt bağlamalarında və sərnişinlərin əl yüklərində gətirilən bitki mənşəli məhsulların, habelə nəqliyyat vasitələrinin karantin yoxlanışmı və laboratoriya ekspertizasını aparır;

 

[91]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.10-cu bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.10. bitki mühafizəsi sahəsində, habelə pestisidlərin, bioloji preparatların və digər bitki mühafizə vasitələrinin toksikoloji təsiri, ətraf mühitin çirklənməsi, keyfiyyətini itirmiş və istifadəsi qadağan olunmuş kimyəvi maddələrin zərərsizləşdirilməsi məsələlərində aidiyyəti dövlət strukturları ilə birgə fəaliyyət göstərir;

 

[92]15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.16-cı bəndində “peşəkar hazırlığının və ixtisaslarının artırılması” sözləri “peşəkar hazırlığı və əlavə təhsili” sözləri ilə  əvəz edilmişdir.

 

23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.16-cı yarımbənddən “zəruri” sözü çıxarılmışdır.

 

[93] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.17-ci yarımbənddə “kənd təsərrüfatında dövlət karantin və bitki mühafizə” sözləri “bitki mühafizəsi və karantini” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.17-ci bəndində “bitki mühafizəsi və karantini tədbirlərinin” sözləri “fitosanitar xidmətlərinə dair tədbirlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[94]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.19-cu bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.19. qanunvericiliyə müvafiq olaraq xidmətin fəaliyyəti dövründə yaranmış arxiv sənədlərinin komplektləşdirilməsini, saxlanmasını, uçotunu və istifadəsini təşkil edir;

 

[95] 19 fevral 2015-ci il tarixli 470 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 fevral 2015-ci il, № 040, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 132) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.1-ci yarımbəndinə “qanunvericiliklə” sözündən sonra “, o cümlədən “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.1-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.1. qanunvericiliklə, o cümlədən “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada müvafiq fəaliyyət sahələrində ekspertiza, tədqiqat, qiymətləndirmə işlərinin aparılmasını, nümunələrin götürülməsini, baxış və nəzarət altında olan materialların və obyektlərin yoxlanılmasını həyata keçirmək;

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.1-ci, 10.1-1-ci, 10.1-2-ci, 10.2-ci, 10.3-cü, 10.3-1-ci, 10.3-2-ci, 10.4-cü, 10.7-ci və 10.8-ci bəndləri ləğv edilmişdir.

 

[96] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 10.1-1-ci və 10.1-2-ci yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[97] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.3-cü yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.3. sanitariya, gigiyena qaydalarına və təhlükəsizlik texnikasına uyğun olmayan anbarlarda və satış yerlərində bitki mühafizə vasitələrinin saxlanılmasını və satışını qadağan etmək;

 

[98] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 10.3-1-ci və 10.3-2-ci yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[99] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.4-cü yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.4. mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq müəssisələrin, təşkilatların və təsərrüfatların torpaqlarında, kənd təsərrüfatı məhsulları, toxum və əkin materialları saxlanılan anbarlarda, həyətyanı sahələrdə, fərdi və kollektiv bağ və bostan sahələrində fıtosanitar vəziyyəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yoxlamaq;

 

[100] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.5-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.5. mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq müəssisələrdən, təşkilatlardan, torpaq mülkiyyətçilərindən və istifadəçilərindən əkin sahələri və çoxillik əkmələrin, meşələrin, otlaqların və biçənəklərin toxum və əkin materiallarının fitosanitar vəziyyəti, habelə ziyanverici, xəstəlik və alaq otlarına qarşı aparılan mübarizə tədbirləri haqqında lazımi məlumatların verilməsini tələb etmək;

 

[101]25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin yeni məzmunda 10.5-1 – 10.5-6-cı bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[102] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.6-cı yarımbəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.6. gömrükxanaların, dəmir yolu stansiyalarının, avtovağzalların, hava, dəniz və çay limanlarının, poçtamtların müdiriyyətindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada karantin tətbiq edilən yüklər barədə məlumat tələb etmək və həmin yüklərin sənədləri ilə tanış olmaq;

 

[103] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.7-ci yarımbənddə “və digər bitki mühafizə preparatlarının istehsalının, satışının və ölkəyə gətirilməsinin qarşısının alınması üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirlər görmək” sözləri “, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin istehsalının, satışının, idxalının və ixracının qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla) görmək” sözləri ilə əvəz  edilmişdir.

 

[104] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.8-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.8. bitki mühafizəsi və karantini sahəsində qanunvericiliyin pozulmasına görə vəzifəli şəxslərin, hüquqi və fiziki şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq tədbirlər görmək;

 

[105] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 10.8-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.8-1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.8-1. ölkə ərazisinin fitosanitar vəziyyəti barədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə hesabat vermək;

 

[106]16 iyun 2017-ci il tarixli 1463 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Xalq” qəzeti, 21 iyun 2017-ci il, № 132, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1079) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.9-cu bəndində “məqsədli büdcə vəsaitinə” sözləri “büdcə vəsaitlərinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[107] 3 may 2006-cı il tarixli 399 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 397) ilə həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin:

 

11-ci bəndində “Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti” sözləri “Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

13-cü bəndindən “təqdimatına əsasən” sözləri çıxarılmışdır.

 

[108]16 iyun 2017-ci il tarixli 1463 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Xalq” qəzeti, 21 iyun 2017-ci il, № 132, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1079) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 14.5-ci bəndində “məqsədli büdcə vəsaitinin” sözləri “büdcə vəsaitlərinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[109] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 1177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2016-cı il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2095) ilə“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 14.6-cı və 14.8-ci yarımbəndlərdən “səlahiyyətləri daxilində” sözləri çıxarılmışdır.

31 iyul 2018-ci il tarixli 225 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 avqust 2018-ci il, № 170) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 14.6-cı bəndində “ayrılmış” sözündən sonra “, həmçinin büdcədənkənar xüsusi hesabındakı” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[110] 25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 15-ci hissəsində “nəzarəti” sözü “xidmətləri” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[111] 25 iyun 2018-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 16-cı hissə ləğv edilmişdir.

 

[112] 3 may 2006-cı il tarixli 399 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 397) ilə həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin:

11-ci bəndində “Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti” sözləri “Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

13-cü bəndindən “təqdimatı ilə” sözləri çıxarılmışdır.

 

 

 

22.04.2005
3881

Nəşrlər

 • 10-11(305) 30 iyul 2019-cu il

 • 09(304) 19 iyun 2019-cu il

 • 07-08(303) 22 may 2019-cu il

 • 05-06(302) 24 aprel 2019-cu il

Bannerlər